Ochrana osobných údajov

Spoločnosť EventIT s.r.o., so sídlom na adrese Gudernova 10, 040 11 Košice, IČO: 55687652, DIČ: 2122063031, berie vaše osobné údaje vážne a zaväzuje sa k ich ochrane. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vám poskytuje informácie o tom, ako zbierame, spracúvame a zdieľame vaše osobné údaje, a prečo to robíme.

Kto spracúva vaše osobné údaje:

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť EventIT s.r.o. V súlade s platnými právnymi predpismi sme zodpovední za spracúvanie vašich osobných údajov.

Kto je dotknutou osobou:

Dotknutými osobami sú:

 • Klienti spoločnosti EventIT s.r.o.
 • Zástupcovia klientov, vrátane právnických osôb a ich štatutárnych orgánov.
 • Iné osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané v rámci našej obchodnej činnosti.

Na aký účel získavame a spracúvame vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje zbierame a spracúvame buď na základe platných právnych predpisov, alebo na základe vášho súhlasu. Konkrétne to môže zahŕňať:

 • Poskytovanie obchodných služieb na základe vašich požiadaviek bez potreby súhlasu.
 • Uzatváranie obchodných vzťahov na základe vašich objednávok bez potreby súhlasu.
 • Marketingové účely iba na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Aké osobné údaje budeme o vás spracúvať:

Na účely uvedené v predchádzajúcom bode budeme spracúvať nasledujúce osobné údaje:

 • Vaše meno a priezvisko
 • Adresu trvalého alebo prechodného pobytu (v prípade fyzických osôb)
 • Adresu miesta podnikania (v prípade podnikateľov)
 • Kontaktné telefónne číslo a emailovú adresu
 • Ďalšie údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania.

Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom:

Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba interným spôsobom, bez sprostredkovateľov alebo tretích strán, ktoré nie sú oprávnené na ich spracúvanie.

Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom:

Máte nasledujúce práva vo vzťahu k vašim osobným údajom:

 • Právo na prístup k svojim osobným údajom a informácie o ich spracúvaní.
 • Právo kedykoľvek odvolať váš súhlas, ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase.
 • Právo na opravu alebo aktualizáciu svojich osobných údajov.
 • Právo na výmaz osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely ich spracúvania.
 • Právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracúvania, a to v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ako nás môžete kontaktovať:

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese info@dynamicbooth.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke. Vašu totožnosť môžeme vyžadovať na účely overenia vášho požiadavku a zabezpečenia bezpečnosti vašich osobných údajov.

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás prioritou, a snažíme sa vám poskytovať čo najtransparentnejšie informácie o ich spracúvaní.